Uprava i zaposlenici škole

UPRAVA ŠKOLE

Direktor škole: Nedžad Ždralović

Pedagog: Ahmed Kapetan

Sekretar: Tarik Čizmo

Administrativni radnik: Jasminka Bungurač

RAZREDNA NASTAVA

Agija Kulaš,

Adnana Alkić,

Hajrija Tičević,

Aulida Kahvedžić,

Selma Šišić,

Milada Verem

PREDMETNA NASTAVA

Bosanski jezik i književnost:

Azra Abdibegović

Merima Terzić

Matematika:

Selvedina Hadžalija

Engleski jezik:

Hamša Čepalo

Biologija i hemija:

Neđad Alibašić

Historija i geografija:

Adis Maslo

Informatika:

Emina Karaosmanović

Likovna kultura:

Jasmin Gekić

Tjelesni i zdravstveni odgoj:

Vehbija Čolak

Tehnička kultura:

Armin Ždralović

Muzička kultura:

Aida Cerić

Njemački jezik:

Mirela Ugarak

Islamska vjeronauka:

Elmedina Terzić

Kultura življenja:

Subha Huseinović

Fizika:

Enila Dautović

ASISITENTI U NASTAVI / VOLONTERI

Azra Hodžić,

Sejla Kahvedžić,

Zerina Dedić,

Ajdina Dervišić

TEHNIČKO OSOBLJE

Rašid Helja,

Smajl Škandro,

Mehrija Daul,

Munira Tokalić,

Sijamija Zuhra