BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA DONJI VAKUF

O.Š. „HASAN KJAFIJA-PRUŠČAK“ PRUSAC

ID broj: 4236113680006

Tel.fax: 030/271/162

E-mail: oshasankjafijapruscak@gmail.com; drugaosprusac@gmail.com

Broj protokola: 282/2020

Prusac, 10.09.2020. godine

Na osnovu člana 74. i 75. Zakona o osnovnoj školi  („Službene novine SBK/KSB“ broj 11/01 i 17/04), člana 138 Pravila škole, Odluke Upravnog odbora broj: 255/2020 od 02.09.2020. godine, Upravni odbor Osnovne škole „Hasan Kjafija-Pruščak“ Prusac raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole na period od 4 godine

Za direktora škole može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta u pogledu stručne spreme, ispunjava i uslove za nastavnika ili pedagoga i ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno obrazovnim poslovima, a naročito se ističe svojim radom u pedagoškoj teoriji i praksi.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

  • Diplomu o završenoj školskoj spremi;
  • Kraću biografiju;
  • Uvjerenje o radnom stažu na odgojno obrazovnim poslovima;
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Uvjerenje o državljanstvu;
  • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

Svi dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Rok za prijavljivanje na konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ”Oslobođenje”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Upravni odbor obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem e-mail adrese.

Prijavu na konkurs sa dokumentacijom slati preporučenom poštom na adresu:

Javna ustanova Osnovna škola „Hasan Kjafija-Pruščak“ Prusac

70223 Prusac bb.

 Predsjednik Upravnog odbora:

Mugdim Dautović